Binance Giftcard (Thẻ quà tặng Binance)

Step 1: Tap Binance Giftcard on Homepage (Chọn Binance Giftcard tại trang chủ)

Step 2: Enter the 16-digit redemption code to redeem. Please note that you can only redeem gift cards offered by Fizen at the moment.

(Nhập mã đổi quà tặng gồm 16 ký tự số và chữ. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể đổi Thẻ quà tặng Binance do Fizen cung cấp vào lúc này.)

Step 3: Enter the recipient’s wallet or choose between your Fizen accounts. Since Fizen only enables redeeming gift cards on BNB Smart Chain at this time, please make sure you enter a wallet address that is accessible on such network.

(Nhập ví của người nhận hoặc chọn giữa các ví Fizen của bạn. Vì Fizen chỉ cho phép đổi Thẻ quà Binance trên BNB Smart Chain vào thời điểm này, vui lòng đảm bảo bạn nhập địa chỉ ví có thể truy cập trên mạng này.)

Step 4: Select Redeem

(Chọn Đổi)

Step 5: Wait for the transaction to process. You will be notified when the crypto is credited to your recipient’s wallet. You will receive somewhat less than the initial amount due to network cost and service fee deductions.

(Chờ giao dịch thực hiện. Bạn sẽ nhận được thông báo khi tài sản được cộng thêm vào ví nhận. Bạn sẽ nhận ít hơn số tiền ban đầu do chi phí mạng và phí xử lý được trừ trực tiếp.)

Last updated