Reset wallet & Export Private Key (Đặt lại ví & Hiển thị khóa cá nhân)

Before trying these steps, confirm that you have your Secret Phrase with you, as you will risk being locked out of your wallet forever.

(Trước khi thực hiện các bước dưới đây, hãy xác nhận rằng bạn đã giữ Cụm từ bí mật tại một nơi an toàn, vì bạn sẽ có nguy cơ bị khóa vĩnh viễn khỏi ví của mình.)

Step 1: Select Settings in the sidebar. (Chọn Cài đặt tại thanh điều hướng)

Step 2: Tap Security then Reset Wallet (Chọn Bảo mật Đặt lại ví)

Step 3: Before resetting your wallet, you MUST confirm your password. Next, carefully read the cautionary statement: If you proceed to RESET the wallet on this device, all current data on the wallet will be removed. The result is permanent and cannot be reversed. You can only recover this wallet with the Secret Phrase that you stored.

(Trước khi đặt lại ví của bạn, bạn PHẢI xác nhận mật khẩu của mình. Tiếp theo, hãy đọc kỹ tuyên bố cảnh báo: Nếu bạn tiến hành ĐẶT LẠI ví trên thiết bị này, tất cả dữ liệu hiện tại trên ví sẽ bị xóa. Kết quả là vĩnh viễn và không thể đảo ngược. Bạn chỉ có thể khôi phục ví này bằng Cụm từ bí mật mà bạn đã lưu trữ.)

Step 4: Swipe to reset the wallet (Vuốt phải để đặt lại ví)

Step 5: You will now be directed to the homepage and will be able to set up your wallet again.

(Bây giờ, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chủ và sẽ có thể thiết lập lại ví của mình.)

Last updated