Swap (Đổi token)

Fizen Swap uses leading DEX aggregators - KyberSwap & 1inch.

Swap is currently only available for Android devices.

(Fizen Swap sử dụng công cụ tổng hợp các cổng giao dịch Phi tập trung hàng đầu là KyberSwap và 1inch.

Hiện tại tính năng Swap mới chỉ có trên phiên bản Android.)

Step 1: Tap the Swap button on the Homepage. (Chọn Đổi token tại trang chủ)

Step 2: Choose account & network (Chọn tài khoản và mạng blockchain bạn muốn đổi token)

Step 3: Input swap amount (Nhập số token mà bạn muốn đổi)

Step 4: Review all your swap details before confirming all the transaction information.

(Xem lại tất cả các thông tin đổi token trước khi xác nhận giao dịch.)

Last updated