Adding more accounts (Thêm tài khoản)

  1. What is the difference between an account and a wallet? (Sự khác biệt giữa tài khoản và ví là gì?)

  • Wallets store the private keys used to access your funds. To start sending and receiving assets on Fizen, you must have at least one wallet. The different wallets you manage on your device are unrelated to each other. If you lose access to the funds in one wallet (for example because you lost your secret phrase), the funds in the other wallets are not affected.

  • An account is a subsection of a wallet that allows you to separate funds without the need to create multiple new wallets. By default, each wallet you create comes with one account.

  • In short, a wallet can create multiple accounts based on the same Secret Phrase or can import accounts from another wallet if it has a Private Key.

  • (Ví giúp lưu trữ cụm từ khóa cá nhân được sử dụng để truy cập tiền của bạn. Để bắt đầu gửi và nhận tài sản trên Fizen, bạn phải có ít nhất một ví. Các ví khác nhau mà bạn quản lý trên thiết bị của mình không liên quan đến nhau. Nếu bạn mất quyền truy cập vào số tiền trong một ví (ví dụ: do bạn làm mất cụm từ bí mật của mình), tài sản trong các ví khác sẽ không bị ảnh hưởng.

  • Tài khoản là một phần phụ của ví cho phép bạn tách tài sản mà không cần tạo nhiều ví mới. Theo mặc định, mỗi ví bạn tạo đi kèm với một tài khoản.

  • Tóm lại, một ví có thể tạo nhiều tài khoản dựa trên cùng một Cụm từ bí mật hoặc có thể nhập tài khoản từ một ví khác nếu ví đó có Khóa cá nhân.)

  1. How to add more accounts (Cách thêm tài khoản)

Step 1: Tap on the header. This header is present on Homepage & Wallet Asset Management.

(Nhấn vào mục đầu trang trên Trang chủ & Quản lý tài sản ví.)

Step 2: Select the Account tab

(Chọn mục Tài khoản)

Step 3:

  • Select Create Account to create a new account (Chọn Tạo tài khoản để tạo tài khoản mới)

  • Select Import Account to import an existing account with its private key (Chọn Nhập tài khoản để nhập 1 ví có sẵn với Khóa cá nhân)

Last updated