Set up wallet (Thiết lập ví)

After installation, you will be taken to multiple onboard screens and the Fizen homepage.

Select Let’s set up a wallet to

(Sau khi cài đặt app thành công, bạn sẽ đi qua phần giới thiệu app Fizen và về trang chủ. Tại đây, bạn chọn Thiết lập ví để)

 • Create a new wallet OR (Tạo một ví mới HOẶC)

 • Import an existing wallet (Nhập ví hiện có)

Create a new wallet (Tạo một ví mới)

Step 1: Read the guidelines and accept the security claim.

(Đọc hướng dẫn và chấp nhận thỏa thuận bảo mật.)

Step 2: Biometric authentication and password input

 • If your device has biometric security enabled, you will be required to authenticate with facial or fingerprint recognition to enable the Sign in with Biometrics feature. You can either leave the checkbox unchecked or return to Settings later to disable this feature

 • If your device does not have biometric security enabled, you cannot enable the Sign in with Biometrics feature.

 • Enter the password for the wallet. Password must consist of at least 8 characters. Fizen suggests that passwords should be more than 8 characters using a mixture of numbers, uppercase & lowercase letters, and symbols.

(Xác thực sinh trắc học và nhập mật khẩu

 • Nếu thiết bị của bạn đã bật bảo mật sinh trắc học, bạn sẽ được yêu cầu xác thực bằng nhận dạng khuôn mặt hoặc dấu vân tay để bật tính năng Đăng nhập bằng sinh trắc học. Bạn có thể bỏ chọn hoặc quay lại Cài đặt để tắt tính năng này.

 • Nếu thiết bị của bạn chưa được bật bảo mật sinh trắc học, bạn không thể bật tính năng Đăng nhập bằng sinh trắc học.

 • Nhập mật khẩu cho ví. Mật khẩu phải bao gồm ít nhất 8 ký tự. Fizen gợi ý rằng mật khẩu nên có nhiều hơn 8 ký tự bằng cách sử dụng hỗn hợp các số, chữ hoa & chữ thường và ký hiệu.)

Step 3: Select Create wallet and wait for the system to process the request.

(Chọn Tạo ví và chờ hệ thống xử lý yêu cầu.)

Step 4: Receive a backup wallet alert as you navigate to the homepage.

 • By choosing Backup, the system will show the Secret phrase and prompt you to save it somewhere secure. If your secret phrase is lost or destroyed, you will not be able to get your assets back, ever. You should NEVER, under any circumstances, share your secret phrase with any other person. It’s best to store them in the most secure way possible (e.g. on a paper wallet or a hardware wallet).

 • By choosing Not now, you can forego the Backup wallet step and proceed directly to using assets at your own risk. You'll always get a reminder from us until this process is done.

(Nhận cảnh báo Sao lưu ví khi bạn điều hướng đến trang chủ.

 • Bằng cách chọn Sao lưu, hệ thống sẽ hiển thị cụm từ Bí mật và nhắc bạn lưu nó vào một nơi an toàn. Nếu cụm từ bí mật của bạn bị mất hoặc bị phá hủy, bạn sẽ không thể lấy lại tài sản của mình. Trong mọi trường hợp, KHÔNG BAO GIỜ chia sẻ cụm từ bí mật của bạn với bất kỳ người nào khác. Tốt nhất là lưu trữ chúng tại nơi an toàn nhất có thể (ví dụ: trên ví giấy hoặc ví phần cứng).

 • Bằng cách chọn Để sau, bạn có thể bỏ qua bước Sao lưu ví và tiếp tục chịu sự rủi ro khi sử dụng tài sản. Bạn sẽ luôn nhận được lời nhắc từ chúng tôi cho đến khi quá trình này hoàn tất.)

Step 5: Back up your wallet

 • You MUST Confirm password before backing up your wallet

 • A secret phrase made up of 12 different words, ordered from 1 to 12, will be displayed by the system.

 • To safeguard the assets in your wallet, you must keep the Secret Phrase in a secure place.

 • Click Next (Continue) to enter the Secret Phrase again, from 1 to 12 in proper order.

(Sao lưu ví:

 • Bạn PHẢI Xác nhận mật khẩu trước khi sao lưu ví của bạn

 • Hệ thống sẽ hiển thị một cụm từ bí mật gồm 12 từ khác nhau được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 12.

 • Để bảo vệ tài sản trong ví của mình, bạn phải giữ Cụm từ bí mật ở một nơi an toàn.

 • Chọn Tiếp tục để nhập lại Cụm từ bí mật, từ 1 đến 12 theo đúng thứ tự.)

Last updated