Earn (Kiếm)

  1. Welcome gift (Quà tặng chào mừng)

You will receive 1000 FiPoint as a welcome gift for successfully setting up your wallet after a new download.

(Bạn sẽ nhận được phần quà chào mừng trị giá 1,000 FiPoint sau khi tải Fizen và cài đặt ví thành công.)

  1. Refer your friends (Giới thiệu bạn bè)

Intending to expand the active user community, Fizen has included the referral code feature in the app, thereby giving the newbie some attractive welcome gifts and, at the same time, offering many exclusive rewards for the referrers.

Briefly, each time you share your referral link with a friend, you will receive 1,000 FiPoint when they enter your code and 1,000 FiPoint for their first transaction on Fizen. Your friend who downloads Fizen through your referral link will also receive 1,000 FiPoint!

(Với mong muốn mở rộng cộng đồng khách hàng thân thiết , Fizen đã đưa tính năng mã giới thiệu vào ứng dụng, qua đó mang đến cho người dùng những phần quà chào mừng hấp dẫn, đồng thời tặng nhiều phần thưởng độc quyền cho người giới thiệu.

Nói ngắn gọn, mỗi khi bạn chia sẻ liên kết giới thiệu của mình với bạn bè, cả hai sẽ nhận được 1.000 FiPoint khi họ nhập mã của bạn và 1.000 FiPoint cho giao dịch mua thẻ quà tặng đầu tiên của họ trên Fizen.)

Refer your friends (Giới thiệu bạn bè)

Step 1: Share your Referral Code/QR code/link with your friends.

(Chia sẻ đường link giới thiệu hoặc mã giới thiệu với bạn bè)

Step 2: Have your friends install Fizen, then enter the referral code when they first set up their wallet or in the Referral screen's Who did invite you?

(Bạn của bạn tải về ví Fizen và nhập mã giới thiệu khi thiết lập ví hoặc nhập tại màn Giới thiệu khi chọn Ai đã mời bạn)

Step 3: Both of you will get 2,500 FiPoint in your wallet after this step.

(Cả hai sẽ nhận được 2,500 FiPoint sau bước 2)

Step 4: After your friends’ first successful giftcard purchase on Fizen, receive 1,000 FiPoints for each of you.

(Cả hai sẽ nhận thêm 1,000 FiPoint khi bạn của bạn mua thẻ quà tặng lần đầu trên Fizen)

Conditions for a successful referral (Điều kiện giới thiệu thành công)

  • Your friends have to import an existing wallet or create a new one on Fizen Super App;

(Bạn của bạn phải nhập một ví đã có sẵn hoặc tạo một ví mới trên Fizen)

  • Enter your Referral Code before making the first giftcard transaction.

(Nhập mã giới thiệu trước khi thực hiện giao dịch mua Thẻ quà tặng đầu tiên)

  1. Daily check-in reward (Đăng nhập hàng ngày)

You can access the Earn FiPoint page from the homepage.

Daily Check-in is an activity for users to earn FiPoint simply by checking in to the Earn FiPoint page on Fizen App.

Select Get FiPoint to receive FiPoint every day. You will be able to earn additional FiPoint for consecutive daily check-ins.

On the 7th day of consecutive check-ins, you can win up to 1000 FiPoint.

(Bạn có thể truy cập trang Kiếm FiPoint từ trang chủ.

Check-in hàng ngày là một hoạt động để người dùng kiếm FiPoint chỉ bằng cách đăng nhập vào trang Kiếm FiPoint trên Fizen.

Chọn Nhận FiPoint bắt đầu để nhận FiPoint mỗi ngày. Bạn sẽ có thể kiếm thêm FiPoint khi nhận liên tiếp hàng ngày.

Vào ngày thứ 7 nhận FiPoint liên tiếp, bạn có cơ hội nhận được tới 1000 FiPoint.)

  1. Watch2Earn (Xem quảng cáo)

Watch2Earn is an activity for users to earn FiPoint simply by viewing short ads on Fizen Super App.

Each device is only eligible for a maximum of five adverts daily to earn FiPoint.

(Watch2Earn là một hoạt động để người dùng kiếm FiPoint chỉ bằng cách xem các quảng cáo ngắn trên Fizen.

Mỗi thiết bị chỉ được xem tối đa năm quảng cáo hàng ngày để kiếm FiPoint.)

Step 1: By selecting Watch2Earn, you will be prompted to auto-play ads for up to 30 seconds.

(Bước 1: Bằng cách chọn xem quảng cáo, bạn sẽ được nhắc tự động phát quảng cáo trong tối đa 30 giây.)

Step 2: After the ads video end, we will notify you by the button Rewards granted.

(Bước 2: Sau khi video quảng cáo kết thúc, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng nút Phần thưởng đã được cấp.)

Step 3: Tap the X button to exit the video playing screen.

(Bước 3: Nhấn vào nút X để thoát khỏi màn hình phát video.)

  1. Deposit FiPoint (Gửi tiết kiệm FiPoint)

Deposit to get a reward is a common activity to earn more assets. On Fizen Super App, everyone can earn up to 30% of compounding interest. Compare to traditional banking, users earn interest every day and have a better sense of gaining more assets.

(Gửi tiền để nhận phần thưởng là một hoạt động phổ biến để kiếm thêm tài sản. Trên Fizen Super App, ai cũng có thể kiếm được tới lãi kép 30%. So với ngân hàng truyền thống, người dùng kiếm được tiền lãi mỗi ngày và có thể cảm nhận tài sản gia tăng tốt hơn.)

  1. Buy Giftcard (Mua thẻ quà tặng)

For all gift card transactions, Fizen users will receive FiPoint as a loyalty reward. The number of points will correspond to the value of the transaction. Spend more and you will get more FiPoints.

(Đối với tất cả các giao dịch Thẻ quà tặng, người dùng Fizen sẽ nhận được FiPoint. Số FiPoint sẽ tương ứng với giá trị của giao dịch. Chi tiêu nhiều hơn và bạn sẽ nhận được nhiều FiPoints hơn.)

Last updated