Redeem (Đổi)

  1. Giftcard/NFT/Token (Thẻ quà tặng/NFT/Token)

Step 1: Tap Redeem FiPoint on Homepage (Chọn Đổi FiPoint tại trang chủ)

Step 2: Initially, Fizen will choose your current location as the country. You can change it later. (Ban đầu, Fizen sẽ chọn vị trí hiện tại của bạn cho mục quốc gia. Bạn có thể đổi lại sau này.)

Step 3: Choose rewards you want to redeem

(Chọn phần quà mà bạn muốn đổi thưởng)

Step 4: Review reward information then tap Redeem in the bottom right corner of the screen

(Kiểm tra lại các thông tin về phần quà và chọn Đổi tại góc phải dưới của màn hình)

Step 5: Tap Redeem to confirm FiPoint payment

(Chọn Đổi thưởng để xác nhận thanh toán FiPoint)

Step 6: Waiting for reward delivery. Rewards are usually delivered within 5 minutes, but in some cases, it can take up to seven days for giftcard delivery. Please note that with token and NFT reward, Fizen will cover the transaction fee. You will be notified once the rewards are delivered. (Chờ giao phần quà. Phần quà thường được giao trong vòng 5 phút, nhưng trong một số trường hợp có thể mất đến 7 ngày cho Thẻ quà tặng. Với phần quà token và NFT, Fizen sẽ trả phí gas giao dịch. Bạn sẽ nhận được thông báo khi phần quà được giao về ví.)

  1. Lucky Wheel (Vòng quay may mắn)

One of the most anticipated loyalty programs, Lucky Wheel, is a spin & win game. You will have numerous chances to acquire appealing gifts such as vouchers, NFTs, tokens, FiPoints, and puzzle pieces to combine into gifts of great value by simply spending FiPoint for spins. Rewards may differ from every campaign.

(Một trong những chương trình khách hàng thân thiết được mong đợi nhất, Vòng quay may mắn, là một trò chơi quay trúng thưởng. Bạn sẽ có nhiều khả năng nhận được những món quà hấp dẫn như thẻ quà tặng, NFT, token, FiPoint và các mảnh ghép để kết hợp thành những món quà có giá trị lớn bằng cách sử dụng FiPoint để quay. Phần thưởng có thể khác nhau ở mỗi chiến dịch.)

Join the Lucky Wheel (Tham gia Vòng quay may mắn)

Step 1: Access the Redeem FiPoint page from the homepage.

(Chọn Đổi FiPoint tại trang chủ)

Step 2: Select Lucky wheel on the top of Reward Catalog screen.

(Chọn Vòng quay may mắn tại đầu trang Danh mục phần thưởng)

Step 3: Select Spin. Each spin will request spending FiPoint.

(Chọn Quay. Mỗi lần quay, bạn sẽ phải trả FiPoint)

Step 4: Waiting for reward delivery. Rewards are usually delivered within 5 minutes. Please note that with token and NFT reward, Fizen will cover the transaction fee. You will be notified once the rewards are delivered. (Chờ giao phần quà. Phần quà thường được giao trong vòng 5 phút. Với phần quà token và NFT, Fizen sẽ trả phí gas giao dịch. Bạn sẽ nhận được thông báo khi phần quà được giao về ví.)

Step 5: If your reward is a puzzle piece, go to Your reward page to keep track of the number of pieces you own, send them to friends, or combine them if you have collected all. Fizen will give you 1 NFT of the gift once combined successfully and physical gifts. Please note that combining pieces will require winner verification by phone number and email.

(Nếu phần thưởng của bạn là mảnh ghép, đi đến trang Phần quà của bạn để theo dõi số lượng mảnh ghép sở hữu, gửi chúng cho bạn bè hoặc ghép lại nếu đã sưu tập đủ. Fizen sẽ gửi tặng bạn 1 NFT của phần quà sau khi đã ghép và phần quà hiện vật. Lưu ý rằng việc ghép mảnh sẽ yêu cầu xác thực người chiến thắng bằng số điện thoại và email.)

Transfer gift piece to friends (Gửi mảnh ghép quà tặng đến bạn)

Step 1: Select Your reward icon in the right-above of the Spin button.

(Chọn biểu tượng Phần quà của bạn nằm phía trên bên phải của nút Quay)

Step 2: Select Share icon for the piece you want to send

(Chọn biểu tượng chia sẻ đến mảnh ghép mà bạn muốn gửi đi)

Step 3: Choose your recipient. You can select from your contacts or recent activities, input or scan a wallet address.

(Chọn người nhận. Bạn có thể chọn từ danh bạ hoặc từ những hoạt động gần đây, nhập địa chỉ ví hoặc quét mã QR địa chỉ ví.)

Step 4: Confirm sending the piece

(Xác nhận gửi mảnh quà)

Step 5: The recipient will be notified once the piece is delivered.

(Người nhận sẽ được thông báo khi mảnh ghép được gửi thành công.)

Last updated