WalletConnect

  1. Scan QR (Quét mã QR)

Step 1: From the Dapp on the other device, select Connect wallet and then the WalletConnect option. (Từ Dapp trên thiết bị khác, chọn Kết nối ví và sau đó chọn WalletConnect.)

Step 2: Tap Scan. This button is accessible from the homepage, wallet page, token page, or connected sites page.(Nhấn Quét. Bạn có thể truy cập nút này từ trang chủ, trang ví, trang quản lý tài sản hoặc trang Các kết nối tại thanh điều hướng.)

Step 3: Grant permission to access the camera.(Cấp quyền truy cập máy ảnh.)

Step 4: Scan QR code in Fizen (Quét mã QR trên Fizen)

Step 5: Follow the prompts to finish connecting with Dapp. (Tiếp tục làm theo các bước để hoàn thành kết nối với Dapp.)

  1. Fizen in-app browser (Trình duyệt trong ứng dụng Fizen)

Step 1: Choose Browser on the homepage and search for the Dapp you want to access. (Chọn Trình duyệt trên trang chủ và tìm kiếm Dapp bạn muốn truy cập.)

Step 2: Select Connect wallet and then select WalletConnect. (Chọn Kết nối ví trên Dapp và chọn WalletConnect)

Step 3: Tap Connect. (Chọn Connect)

Step 4: Follow the prompts to finish connecting with Dapp. (Tiếp tục làm theo các bước để hoàn thành kết nối với Dapp)

  1. Common request from Dapps (Các yêu cầu chung từ Dapps)

If you want to request "Sign message", "Approve token" and "Confirm transaction", please do not close the app in the middle of the WalletConnect sessions.

(Nếu bạn muốn yêu cầu "Ký tin nhắn", "Phê duyệt token" và "Xác nhận giao dịch", vui lòng không đóng ứng dụng ở giữa các phiên WalletConnect.)

Last updated