Saving (Tiết kiệm)

There are currently 2 savings services: Fizen and Yearn.finance.

  • With the Fizen savings plan, we offer FiPoint loyalty point savings with compound interest of up to 30%, without any blockchain transaction fees.

  • With savings plan on Yearn.finance, we link to Dapp third party and allow you to stake on-chain assets on Ethereum, Optimisticm, Fantom. You will receive yToken which represents the stake in yVault that you participates in. yvToken is minted when you deposit and is burned when you withdraw assets on vVault. For example: When depositing WETH, you will receive yvWETH. Simply by holding yToken, you will earn rewards from Yearn.finance.

(Hiện có 2 dịch vụ tiết kiệm là Fizen và Yearn.finance.

  • Với gói tiết kiệm Fizen, chúng tôi cung cấp khoản tiết kiệm cho các khách hàng thân thiết sở hữu FiPoint với lãi kép lên tới 30% và không có bất kỳ khoản phí giao dịch blockchain nào.

  • Với gói tiết kiệm trên Yearn.finance, chúng tôi liên kết với Dapp thứ ba và cho phép bạn tiết kiệm tài sản số trên Ethereum, Optimisticm, Fantom. Bạn sẽ nhận được yToken đại diện cho tài sản trong yVault mà mình tham gia. yvToken được đúc khi bạn gửi tiền và bị đốt khi bạn rút tài sản trên vVault. Ví dụ: Khi gửi WETH, bạn sẽ nhận được yvWETH. Chỉ cần giữ yToken, bạn sẽ kiếm được phần thưởng từ Yearn.finance.)

Step 1: Tap Savings on Homepage (Chọn Tiết kiệm tại trang chủ)

Step 2: Scroll horizontally among pigs to choose a savings plan. The savings plan appears based on the blockchain network, please be sure to choose Ethereum, Optimistic, or Fantom if you wanna invest assets on Yearn.finance and any networks if you wanna invest FiPoint on Fizen.

You may need to scroll more to choose assets.

(Trượt ngang những icon heo để chọn gói tiết kiệm. Gói tiết kiệm được hiển thị theo mạng blockchain. Vui lòng chọn mạng Ethereum, Optimistic hoặc Fantom nếu muốn tiết kiệm trên Yearn.finance và 1 mạng blockchain bất kỳ nếu muốn tiết kiệm FiPoint trên Fizen. Bạn có thể cần trượt ngang thêm để lựa chọn tài sản.)

Step 3: Select Earn now button (Chọn Tiết kiệm ngay)

Step 4: You will be prompted to the Deposit screen. Input deposit amount. (Bạn sẽ được đưa đến màn Nạp. Tại đây hãy nhập số tài sản màn bạn muốn nạp)

Step 5: Select Confirm (Chọn Xác nhận)

Step 6: Wait for transaction to process. You will be notified once the deposit is completed. (Chờ lệnh giao dịch được thực hiện. Bạn sẽ được thông báo khi hoàn thành Nạp.)

Last updated